Informácie o objednávateľovi

Objednávam si polročné predplatné denníka Pravda v hodnote 98,85€ spolu s encyklopédiou História.

Pri voľbe platby SIPO-m bude prvá úhrada poštovou poukážkou, ktorú objednávateľovi vystaví a doručí Slovenská pošta.

Denník Pravda posielajte na adresu

Ak túto adresu nevyplníte, tak denník budete dostávať na adresu, ktorú ste uviedli vyššie.

Podmienky a potvrdenie objednávky

* Podmienky predplatného:
Podmienky predplatného a ochrana osobných údajov

Podmienky predplatného:
Akcia platí len pre nových predplatiteľov (fyzické osoby–nepodnikateľov). Podmienkou získania darčeka je úhrada predplatného. Denník vám začneme posielať od najbližšieho možného termínu po pripísaní jednorazovej úhrady ceny predplatného v prospech účtu Slovenskej pošty. Jedinou podmienkou je vyplniť objednávkový formulár predplatného a stať sa predplatiteľom denníka Pravda. Akcia platí len do minutia zásob. Podľa počtu vydaní sa cena môže mierne líšiť. Predplatné nie je možné počas predplateného obdobia zrušiť.

Kontakty:
Predplatné si môžete objednať aj telefonicky na číslach Slovenskej pošty 02/5441 8091, 02/5464 0949, 02/5464 0943 alebo e-mailom na .

Predplatiteľ/objednávateľ poskytuje osobné údaje spoločnosti OUR MEDIA SR a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, 831 03 Bratislava, IČO: 51 267 055 (Ďalej ako „OUR MEDIA SR“), za účelom ich spracovania a poskytnutia predávajúcemu/dodávateľovi predplateného denníka Pravda, ktorým je Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 366 311 24 (ďalej ako „Slovenská pošta“), na základe § 13 odst. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytnutie osobných údajov predplatiteľom/objednávateľom spoločnosti OUR MEDIA SR nepredstavuje uzavretie Dohody o predplatnom podľa §2 ods.4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajuceho. Predplatený denník Pravda bude predplatiteľovi/objednávateľovi dodávaný v dohodnutých intervaloch počas trvania predplatného na základe zmluvného vzťahu so Slovenskou poštou ako predávajúcim.

Predplatiteľ/objednávateľ udeľuje spoločnosti OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. číslo v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom evidencie predplatiteľov denníka Pravda na marketingové účely. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po ukončení odberu denníka Pravda, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov.

Máte právo Vami daný súhlas kedykoľvek odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol () alebo listom na adresu spoločnosti. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záujemca o predplatné potvrdením a zaslaním objednávky OUR MEDIA SR potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov.