Predplaťte si štvrtkovú Pravdu
s TV magazínom
a získajte darček zadarmo!

napínavý a temný
krimi príbeh nadchol čitateľov na celom svete

ALEBO

najnovší titul
od kráľa slovenskej detektívky

* Vyberte si knihu:

Informácie o objednávateľovi

Objednávam si štvrtkové predplatné denníka Pravda na rok za cenu 31,20 € spolu so zvolenou knihou.

* Meno a priezvisko:
* Ulica:
* Mesto:
* PSČ:
E-mail:
Telefón:
Fax:
* Spôsob platby:
Pri voľbe platby SIPO-m bude prvá úhrada poštovou poukážkou, ktorú objednávateľovi vystaví a doručí Slovenská pošta.

Denník Pravda posielajte na adresu

Ak túto adresu nevyplníte, tak denník budete dostávať na adresu, ktorú ste uviedli vyššie.
Meno a priezvisko:
Ulica:
Mesto:
PSČ:

Podmienky a potvrdenie objednávky

* Podmienky predplatného:
Podmienky predplatného a ochrana osobných údajov

Podmienky predplatného:
Akcia platí len pre nových predplatiteľov (fyzické osoby–nepodnikateľov), ktorí neboli posledných 6 mesiacov predplatiteľmi denníka Pravda. Podmienkou získania darčeka je úhrada predplatného. Denník vám začneme posielať od najbližšieho možného termínu po pripísaní jednorazovej úhrady ceny predplatného v prospech účtu Slovenskej pošty. Jedinou podmienkou je vyplniť objednávkový formulár predplatného a stať sa predplatiteľom denníka Pravda. Akcia platí len do minutia zásob. Podľa počtu vydaní sa cena môže mierne líšiť. Predplatné nie je možné počas predplateného obdobia zrušiť.

Kontakty:
Predplatné si môžete objednať aj telefonicky na číslach Slovenskej pošty 02/4524 8213, 02/5441 8091, 02/5441 8102 alebo e-mailom na predplatne@slposta.sk.

Predplatiteľ/objednávateľ poskytuje osobné údaje spoločnosti P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, 831 03 Bratislava, IČO: 00 685 313 (Ďalej ako „Perex“), za účelom ich spracovania a poskytnutia predávajúcemu/ dodávateľovi predplateného denníka Pravda, ktorým je Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 366 311 24 (ďalej ako „Slovenská pošta“). Poskytnutie osobných údajov predplatiteľom/objednávateľom spoločnosti Perex nepredstavuje uzavretie Dohody o predplatnom podľa §2 ods.4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajuceho. Predplatený denník Pravda bude predplatiteľovi/objednávateľovi dodávaný v dohodnutých intervaloch počas trvania predplatného na základe zmluvného vzťahu so Slovenskou poštou ako predávajúcim.

Predplatiteľ/objednávateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie a udeľuje spoločnosti P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, Bratislava, IČO: 00 685 313 (ďalej len „Perex“) v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním (§ 4 zákona) a uschovaním Perexu poskytnutých osobných údajov záujemcu o predplatné, a to na účely ich poskytnutia Slovenskej pošte ako predávajúcemu/dodávateľovi denníka Pravda za účelom doručovania denníka Pravda, zaradenia záujemcu o predplatné do zoznamu/databázy predplatiteľov denníka Pravda, na marketingové účely, a to na obdobie až do odvolania tohto súhlasu. Súhlas môže byť odvolaný v prípade, že osobné údaje budú uchovávané a spracované Perexom alebo ním poverenou osobou v rozpore s udeleným súhlasom alebo z dôvodov podľa §28 zákona. Záujemca o predplatné potvrdením a zaslaním objednávky Perexu potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov. Každý záujemca o predplatné denníka Pravda vyplnením a odoslaním osobných údajov uvedených vo formulári spoločnosti Perex súhlasí s tým, že bude zaradený do databázy/informačného systému spoločnosti Perex, resp. do databázy/informačného systému spoločnosťou Perex poverenej spoločnosti, na dobu neurčitú. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti Perex a na účel poštovej či telefonickej komunikácie, ako aj na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva Perex.

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk