Objednávka predplatného denníka Pravda

Predplatné objednávam ako

Obdobie predplatného

Zľavnené predplatné pre dôchodcov a študentov:
Pozor! Ceny sú uvedené len orientačne. Presná cena závisí od počtu pracovných dní a sviatkov v konkrétnych mesiacoch. Uvedené ceny sú vrátane DPH.
* Cena denníka pri každodennom nákupe v stánku je 179,25 € za rok.
Uvedené ceny sú bez DPH.

Vernostný program

Informácie o objednávateľovi

* Meno a priezvisko:
* Obchodné meno:
Vybavuje:
* Ulica:
* Mesto:
* PSČ:
* IČO:
* DIČ:
* IČ DPH:
E-mail:
Telefón:
Fax:
* Spôsob platby:
Pri voľbe platby SIPO-m bude prvá úhrada poštovou poukážkou, ktorú objednávateľovi vystaví a doručí Slovenská pošta.

Denník Pravda posielajte na adresu

Ak túto adresu nevyplníte, tak denník budete dostávať na adresu, ktorú ste uviedli vyššie.
Meno a priezviskoObchodné meno:
Ulica:
Mesto:
PSČ:

Doplnkové informácie

Denník doručovať:
Posielajte mi: kusov denníka Pravda.

Podmienky a potvrdenie objednávky

* Podmienky predplatného:
Predplatné a ochrana osobných údajov

Predplatiteľ/objednávateľ poskytuje osobné údaje spoločnosti P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, 831 03 Bratislava, IČO: 00 685 313 (Ďalej ako „Perex“), za účelom ich spracovania a poskytnutia predávajúcemu/ dodávateľovi predplateného denníka Pravda, ktorým je Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 366 311 24 (ďalej ako „Slovenská pošta“). Poskytnutie osobných údajov predplatiteľom/objednávateľom spoločnosti Perex nepredstavuje uzavretie Dohody o predplatnom podľa §2 ods.4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajuceho. Predplatený denník Pravda bude predplatiteľovi/objednávateľovi dodávaný v dohodnutých intervaloch počas trvania predplatného na základe zmluvného vzťahu so Slovenskou poštou ako predávajúcim.

Predplatiteľ/objednávateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie a udeľuje spoločnosti P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, Bratislava, IČO: 00 685 313 (ďalej len „Perex“) v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním (§ 4 zákona) a uschovaním Perexu poskytnutých osobných údajov záujemcu o predplatné, a to na účely ich poskytnutia Slovenskej pošte ako predávajúcemu/dodávateľovi denníka Pravda za účelom doručovania denníka Pravda, zaradenia záujemcu o predplatné do zoznamu/databázy predplatiteľov denníka Pravda, na marketingové účely, a to na obdobie až do odvolania tohto súhlasu. Súhlas môže byť odvolaný v prípade, že osobné údaje budú uchovávané a spracované Perexom alebo ním poverenou osobou v rozpore s udeleným súhlasom alebo z dôvodov podľa §28 zákona. Záujemca o predplatné potvrdením a zaslaním objednávky Perexu potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov. Každý záujemca o predplatné denníka Pravda vyplnením a odoslaním osobných údajov uvedených vo formulári spoločnosti Perex súhlasí s tým, že bude zaradený do databázy/informačného systému spoločnosti Perex, resp. do databázy/informačného systému spoločnosťou Perex poverenej spoločnosti, na dobu neurčitú. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti Perex a na účel poštovej či telefonickej komunikácie, ako aj na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva Perex.

Predplatiteľ/objednávateľ poskytuje osobné údaje spoločnosti P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, 831 03 Bratislava, IČO: 00 685 313 (Ďalej ako „Perex“), za účelom ich spracovania a poskytnutia predávajúcemu/ dodávateľovi predplateného denníka Pravda, ktorým je Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 366 311 24 (ďalej ako „Slovenská pošta“).

Záujemca o predplatné/fyzická osoba konajúca v mene záujemcu o predplatné berie na vedomie a udeľuje spoločnosti Perex v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním (§ 4 zákona) a uschovaním Perexu poskytnutých osobných údajov fyzickej osoby uvedených v objednávkovom formulári na predplatné, a to na účely ich poskytnutia Slovenskej pošte ako predávajúcemu/dodávateľovi denníka Pravda za účelom doručovania denníka Pravda, zaradenia záujemcu o predplatné do zoznamu/databázy predplatiteľov denníka Pravda, na marketingové účely, a to na obdobie až do odvolania tohto súhlasu. Súhlas môže byť odvolaný v prípade, že osobné údaje budú uchovávané a spracované Perexom alebo ním poverenou osobou v rozpore s udeleným súhlasom alebo z dôvodov podľa §28 zákona. Záujemca o predplatné potvrdením a zaslaním objednávky Perexu potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov. Každý záujemca o predplatné denníka Pravda vyplnením a odoslaním osobných údajov uvedených vo formulári spoločnosti Perex súhlasí s tým, že bude zaradený do databázy/informačného systému spoločnosti Perex, resp. do databázy/informačného systému spoločnosťou Perex poverenej spoločnosti, na dobu neurčitú. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti Perex a na účel poštovej či telefonickej komunikácie, ako aj na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva Perex.

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk