Objednávka predplatného denníka Pravda

Predplatné objednávam ako

Obdobie predplatného


Pozor! Ceny sú uvedené len orientačne. Presná cena závisí od počtu pracovných dní a sviatkov v konkrétnych mesiacoch. Uvedené ceny sú vrátane DPH vo výške 10%. Uvedené ceny sú vrátane DPH vo výške 10%.
* Cena denníka pri každodennom nákupe v stánku je 384,80 € za rok.


Vernostný program

Informácie o objednávateľovi

Pri voľbe platby SIPO-m bude prvá úhrada poštovou poukážkou, ktorú objednávateľovi vystaví a doručí Slovenská pošta.

Denník Pravda posielajte na adresu

Ak túto adresu nevyplníte, tak denník budete dostávať na adresu, ktorú ste uviedli vyššie.

Doplnkové informácie

Denník doručovať:
Posielajte mi:
kusov denníka Pravda.

Podmienky a potvrdenie objednávky

* Podmienky predplatného:
Predplatné a ochrana osobných údajov

Predplatiteľ/objednávateľ poskytuje osobné údaje spoločnosti OUR MEDIA SR a. s., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 03 Bratislava, IČO: 51 267 055 (Ďalej ako „OUR MEDIA SR“), za účelom ich spracovania a poskytnutia predávajúcemu/dodávateľovi predplateného denníka Pravda, ktorým je Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 366 311 24 (ďalej ako „Slovenská pošta“), na základe § 13 odst. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytnutie osobných údajov predplatiteľom/objednávateľom spoločnosti OUR MEDIA SR nepredstavuje uzavretie Dohody o predplatnom podľa §2 ods.4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajuceho. Predplatený denník Pravda bude predplatiteľovi/objednávateľovi dodávaný v dohodnutých intervaloch počas trvania predplatného na základe zmluvného vzťahu so Slovenskou poštou ako predávajúcim.

Predplatiteľ/objednávateľ udeľuje spoločnosti OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 267 055, súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. číslo v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom evidencie predplatiteľov denníka Pravda na marketingové účely. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po ukončení odberu denníka Pravda, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov.

Máte právo Vami daný súhlas kedykoľvek odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol () alebo listom na adresu spoločnosti. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záujemca o predplatné potvrdením a zaslaním objednávky OUR MEDIA SR potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov.

Objednávku spracuje:
Stredisko predplatného tlače
Slovenská pošta, a.s.
Uzbecká 4
P. O. Box 164
820 14 Bratislava 214

Správa zákazníkov:
02/5464 0949, 051/777 61 87
predplatne@slposta.sk
bezplatná infolinka: 0800 111 135 (volanie len z pevnej linky)